Summary


Lista dyskusyjna (ISC)2 Poland Chapter

Celem listy jest umożliwienie wzajemnej komunikacji członkom chapteru oraz osobom zainteresowanym funkcjonowaniem chapteru. Liczymy na sugestie, pomysły i idee dotyczące rozwoju i funkcjonowania samego chapteru jak również na dyskusje na temat bezpieczeństwa informacji.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter”

Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” („Stowarzyszenie”) z siedzibą: WARSZAWA 02-764, ul. Egejska 17A/16, zarejestrowane w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP 5272787933 jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub liście obecności potwierdzającej uczestnictwo w wydarzeniu oraz danych osób będących adresatami informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Kontakt ze Stowarzyszeniem możliwy jest poprzez adres e-mail: zarzad@isc2chapter-poland.com, poprzez grupę na LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4865474/, lub pisemnie na wskazany powyżej adres jego siedziby.

Celem przetwarzania danych jest rejestrowanie i umożliwienie uczestniczenia wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie – przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją deklaracji zorganizowania i możliwości uczestnictwa w takich wydarzeniach oraz na podstawie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO).

Podanie danych zgłoszeniowych do udziału w wydarzeniu jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

Dane osobowe uczestnika wydarzenia przetwarzane będą przez okres właściwy do obsługi i rozliczenia wydarzenia oraz, w przypadku takiej konieczności, przez okres przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe uczestnika wydarzenia mogą być udostępnione zarządcy budynku lub dysponentowi lokalu, w którym organizowane jest wydarzenie (udostępnienie innemu administratorowi danych), w celach związanych z obsługą wydarzenia.

Uczestnik wydarzenia uprawniony jest do otrzymania od Stowarzyszenia zaświadczenia o ilości uzyskanych punktów CPE w związku z udziałem w wydarzeniu. W przypadku złożenia przez uczestnika wydarzenia posiadającego certyfikację CISSP takiej prośby, Stowarzyszenie przekaże informację o uzyskanych przez uczestnika, w związku z udziałem w wydarzeniu, punktach CPE (Continuing Professional Education), do:

(ISC)² North America and Latin America 311 Park Place Blvd Suite 400 Clearwater, Florida 33759 USA.

W takim przypadku przekazanie danych osobowych uczestnika wydarzenia innemu administratorowi odbywa się na wniosek uczestnika.

Pozostałe informacje

Stowarzyszenie może w drodze umowy powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom (podwykonawcom), w szczególności w zakresie obsługi systemów informatycznych czy obsługi finansowo-księgowej.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku przetwarzania na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skierować stosowny wniosek do Stowarzyszenia (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba uprawniona jest ponadto do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

To contact the list owners, use the following email address: isc2-pl-owner@lists.isc2chapter-poland.com


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.