<p dir="ltr">Hej, </p>
<p dir="ltr">Mam dużą prośbę do wszystkich <b>członków</b><b> </b><b>założycieli</b> żeby się:<br>
- pojawili na spotkaniu w czwartek 21 kwietnia, lub<br>
- odwiedzili kancelarie prawną, która realizuje rejestrację stowarzyszenia do środy 20 kwietnia </p>
<p dir="ltr">Niżej są szczegóły, potrzebne jest nanieść poprawki i ponownie podpisać listę obecności. </p>
<p dir="ltr">Dzięki, </p>
<p dir="ltr">Martin </p>
<p dir="ltr">><br>
><br>
> ---------- Wiadomość przekazana dalej ----------<br>
> Od: Karol Orzechowski <<a href="mailto:karol.orzechowski@kols.pl">karol.orzechowski@kols.pl</a>><br>
> Data: 13 kwietnia 2016 12:49<br>
> Temat: Stowarzyszenie (ISC)2 Poland Chapter<br>
> Do: Mateusz Pawłowski <<a href="mailto:mateusz@mpawlowski.net">mateusz@mpawlowski.net</a>><br>
> DW: Marita Pełszyk <<a href="mailto:marita.pelszyk@kols.pl">marita.pelszyk@kols.pl</a>><br>
><br>
><br>
> Mateusz<br>
><br>
>  <br>
><br>
> Jak wiesz, postanowieniem sądu zostaliśmy zobowiązani do usunięcia przeszkód do dokonania wpisu Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez złożenie dokumentów wskazanych w treści przedmiotowego postanowienia. Powodem powstania tych przeszkód były następujące zastrzeżenia organu nadzoru, tj. Prezydenta <a href="http://m.st">m.st</a>. Warszawy do treści statutu Stowarzyszenia:<br>
><br>
>  <br>
><br>
> w ocenie organu nadzoru z treści art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach wynika, że stowarzyszenie może posługiwać się wyłącznie jedną nazwą;<br>
> brak zapisu w § 18 Statutu, iż członkostwo honorowe można nadać tylko osobom fizycznym,<br>
> brak ujednolicenia w treści Statutu trybu ustanawiania wysokości składki członkowskiej, gdyż w § 29 ust. 1 lit. g stanowi, że Zarząd rekomenduje wysokość składki członkowskiej, natomiast § 33 stanowi, że Zarząd uchwala wysokość składki członkowskiej,<br>
> brak określenia w Statucie trybu wyboru na funkcję Prezesa Zarządu oraz trybu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,<br>
> brak na liście założycieli miejsca urodzenia osoby znajdującej się pod pozycją nr 7.<br>
><br>
>  <br>
><br>
> Sąd zobowiązał nas do przedłożenia następujących dokumentów do dnia 22 kwietnia 2016 roku:<br>
><br>
> 1.       poprawionego tekstu statutu (w dwóch egzemplarzach),<br>
><br>
> 2.       uchwały o zmianie statutu wraz z protokołem i listą obecności (w dwóch egzemplarzach) ;<br>
><br>
> 3.       poprawionej listy założycieli poprzez wskazanie miejsca urodzenia osoby znajdującej się na liście założycieli pod pozycją 7.<br>
><br>
>  <br>
><br>
> Tak jak rozmawialiśmy przez telefon. Nie wszystkie z powyższych uwag mają sens, albo są uzasadnione na gruncie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Niemniej jak rozumiemy celem jest sprawne zarejestrowanie stowarzyszenia. W związku z tym uwzględniliśmy wszystkie uwagi sądu i organu nadzoru w załączonych tu dokumentach i prosimy o ich podpisanie według poniższych instrukcji. Ewentualne zmiany statutu możemy przeprowadzić już po zarejestrowaniu stowarzyszenia.<br>
><br>
>  <br>
><br>
> PROTOKÓŁ / STATUT<br>
><br>
>  <br>
><br>
> W pierwszej kolejności proszę o wydrukowanie załączonego protokołu oraz statutu w dwóch egzemplarzach. A następnie:<br>
><br>
>  <br>
><br>
> 1.       Obydwa egzemplarze protokołu należy opatrzeć na ostatniej stronie podpisem Przewodniczącego w osobie Mateusza Pawłowskiego oraz Protokolanta w osobie Jacka Grymuza. Następnie każda z kart obydwóch egzemplarzy protokołu powinna być opatrzona parafką Pana Mateusza Pawłowskiego oraz Jacka Grymuza.<br>
><br>
> 2.       Statut w obydwóch egzemplarzach powinien być opatrzony na ostatniej stronie w podpisy członków komitetu założycielskiego Mateusza Pawłowskiego, Tomasza Fabiańskiego oraz Przemysława Sak. Następnie każda z kart obydwóch egzemplarzy protokołu powinna być opatrzona parafką Mateusza Pawłowskiego, Tomasz Fabiańskiego, Przemysława Sak.<br>
><br>
>  <br>
><br>
> Po podpisaniu przedmiotowych dokumentów zgodnie z wyżej opisaną instrukcją proszę o dostarczenie ich oryginałów do moje kancelarii przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 6 w Warszawie do dnia 21 kwietnia 2016 roku.<br>
><br>
>  <br>
><br>
> LISTA OBECNOŚCI / POPRAWIONA LISTA ZAŁOŻYCIELI<br>
><br>
>  <br>
><br>
> Lista obecności oraz poprawiona lista założycieli, znajdują się do podpisu w Kancelarii Adwokata Karola Orzechowskiego. Założyciele Stowarzyszenia są proszeni o stawienie się w siedzibie Kancelarii Adwokata Karola Orzechowskiego w celu złożenia podpisów na obydwóch listach do dnia 21 kwietnia 2016 roku. Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:30. Podpisanie listy obecności oraz poprawionej listy założycieli będzie możliwe również podczas spotkania edukacyjnego grupy (ISC)2 Poland Chapter, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 roku o godz. 18:00 w siedzibie firmy Trustwave, ale nie chciałbym zostawiać tego na ostatnią chwilę.<br>
><br>
>  <br>
><br>
> Wszystkie dokumenty w imieniu Stowarzyszenia wraz z pismem przewodnim zostaną złożone do sądu w dniu 22 kwietnia 2016 roku.<br>
><br>
>  <br>
><br>
> W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.<br>
><br>
>  <br>
><br>
>  <br>
><br>
> Karol Orzechowski | adwokat<br>
><br>
> m: +48 882 012 424<br>
><br>
> e: <a href="mailto:karol.orzechowski@kols.pl">karol.orzechowski@kols.pl</a><br>
><br>
> KANCELARIA ORZECHOWSKI LEGAL SERVICES<br>
><br>
> ul. Warecka 4/6 lok. 6, 00-040 Warszawa | <a href="http://www.kols.pl">www.kols.pl</a> | tel. +48 (22) 12 13 440 | fax +48 (22) 10 04 072<br>
><br>
>  <br>
><br>
><br>
><br>
><br>
> -- <br>
> Pozdrawiam,<br>
> Mateusz Pawłowski</p>
<p dir="ltr">Martin </p>