[isc2-pl] Zgromadzenie Walne | 18.06.2020

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Nie, 17 Maj 2020, 21:39:52 CEST


Witajcie,
 w dniu 18.06.2020 odbędzie się Zgromadzenie Walne naszego Stowarzyszenia.
Poniżej plan tego wydarzenia.

*Agenda:*
Pierwszy termin zebrania: 18.06.2020 godz. 18:00.
Drugi termin zebrania: 18.06.2020 godz 18:30.

*Miejsce:* Telekonferencja (link zostanie przekazany najpóźniej tydzień
przed posiedzeniem)

*Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania* Członków Stowarzyszenie
ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji „(ISC)2 Poland Chapter” planowanego
na 18 czerwca 2020 r. w Warszawie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2) Wybór protokolanta
3) Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania prawidłowości zwołania
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał – na podstawie listy obecności.
4) Zatwierdzenie porządku obrad
5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
6) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018
7) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019
8) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia do
czerwca 2020
9) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej do czerwca 2020 oraz
wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium dla Zarządu.
10) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań (finansowych i z działalności)
Zarządu.
11) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
12) Głosowanie nad wprowadzeniem uproszczonej ewidencji przychodów i
kosztów od bieżącego roku.
13) Głosowanie nad wydłużeniem kadencji Komisji rewizyjnej o jeden rok. W
przypadku przegłosowania kolejny punkt zostaje pominięty.
14) Przedstawienie kandydatów i wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej
15) Wolne wnioski
16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Jednocześnie informujemy, że:
* wszystkie osoby, które nie opłacą składki członkowskiej za okres czerwiec
2019/2020 do 11.06.2020 zostaną skreśleni z listy Członków Stowarzyszenia,
a więc nie będą mogli wziąć udziału w najbliższym Zgromadzeniu Walnym
* można już opłacać roczne opłaty członkowskie za okres czerwiec 2020/2021

Z poważaniem,
 Zarząd (ISC)² Poland Chapter

==

*Jacek Grymuza*
(ISC)² Poland Chapter, Secretary

http://isc2chapter-poland.com/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20200517/e25f3322/attachment.htm>


Więcej informacji o liście isc2-pl