[isc2-pl] *** Stowarzyszenie (ISC)2 Poland Chapter

Martin Simka martin.simka w gmail.com
Śro, 13 Kwi 2016, 14:22:14 CEST


Hej,

Mam dużą prośbę do wszystkich *członków* *założycieli* żeby się:
- pojawili na spotkaniu w czwartek 21 kwietnia, lub
- odwiedzili kancelarie prawną, która realizuje rejestrację stowarzyszenia
do środy 20 kwietnia

Niżej są szczegóły, potrzebne jest nanieść poprawki i ponownie podpisać
listę obecności.

Dzięki,

Martin

>
>
> ---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
> Od: Karol Orzechowski <karol.orzechowski w kols.pl>
> Data: 13 kwietnia 2016 12:49
> Temat: Stowarzyszenie (ISC)2 Poland Chapter
> Do: Mateusz Pawłowski <mateusz w mpawlowski.net>
> DW: Marita Pełszyk <marita.pelszyk w kols.pl>
>
>
> Mateusz
>
>
>
> Jak wiesz, postanowieniem sądu zostaliśmy zobowiązani do usunięcia
przeszkód do dokonania wpisu Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa
Informacji „(ISC)2 Poland Chapter do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez
złożenie dokumentów wskazanych w treści przedmiotowego postanowienia.
Powodem powstania tych przeszkód były następujące zastrzeżenia organu
nadzoru, tj. Prezydenta m.st. Warszawy do treści statutu Stowarzyszenia:
>
>
>
> w ocenie organu nadzoru z treści art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o
stowarzyszeniach wynika, że stowarzyszenie może posługiwać się wyłącznie
jedną nazwą;
> brak zapisu w § 18 Statutu, iż członkostwo honorowe można nadać tylko
osobom fizycznym,
> brak ujednolicenia w treści Statutu trybu ustanawiania wysokości składki
członkowskiej, gdyż w § 29 ust. 1 lit. g stanowi, że Zarząd rekomenduje
wysokość składki członkowskiej, natomiast § 33 stanowi, że Zarząd uchwala
wysokość składki członkowskiej,
> brak określenia w Statucie trybu wyboru na funkcję Prezesa Zarządu oraz
trybu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
> brak na liście założycieli miejsca urodzenia osoby znajdującej się pod
pozycją nr 7.
>
>
>
> Sąd zobowiązał nas do przedłożenia następujących dokumentów do dnia 22
kwietnia 2016 roku:
>
> 1.    poprawionego tekstu statutu (w dwóch egzemplarzach),
>
> 2.    uchwały o zmianie statutu wraz z protokołem i listą obecności (w
dwóch egzemplarzach) ;
>
> 3.    poprawionej listy założycieli poprzez wskazanie miejsca
urodzenia osoby znajdującej się na liście założycieli pod pozycją 7.
>
>
>
> Tak jak rozmawialiśmy przez telefon. Nie wszystkie z powyższych uwag mają
sens, albo są uzasadnione na gruncie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Niemniej jak rozumiemy celem jest sprawne zarejestrowanie stowarzyszenia. W
związku z tym uwzględniliśmy wszystkie uwagi sądu i organu nadzoru w
załączonych tu dokumentach i prosimy o ich podpisanie według poniższych
instrukcji. Ewentualne zmiany statutu możemy przeprowadzić już po
zarejestrowaniu stowarzyszenia.
>
>
>
> PROTOKÓŁ / STATUT
>
>
>
> W pierwszej kolejności proszę o wydrukowanie załączonego protokołu oraz
statutu w dwóch egzemplarzach. A następnie:
>
>
>
> 1.    Obydwa egzemplarze protokołu należy opatrzeć na ostatniej
stronie podpisem Przewodniczącego w osobie Mateusza Pawłowskiego oraz
Protokolanta w osobie Jacka Grymuza. Następnie każda z kart obydwóch
egzemplarzy protokołu powinna być opatrzona parafką Pana Mateusza
Pawłowskiego oraz Jacka Grymuza.
>
> 2.    Statut w obydwóch egzemplarzach powinien być opatrzony na
ostatniej stronie w podpisy członków komitetu założycielskiego Mateusza
Pawłowskiego, Tomasza Fabiańskiego oraz Przemysława Sak. Następnie każda z
kart obydwóch egzemplarzy protokołu powinna być opatrzona parafką Mateusza
Pawłowskiego, Tomasz Fabiańskiego, Przemysława Sak.
>
>
>
> Po podpisaniu przedmiotowych dokumentów zgodnie z wyżej opisaną
instrukcją proszę o dostarczenie ich oryginałów do moje kancelarii przy ul.
Wareckiej 4/6 lok. 6 w Warszawie do dnia 21 kwietnia 2016 roku.
>
>
>
> LISTA OBECNOŚCI / POPRAWIONA LISTA ZAŁOŻYCIELI
>
>
>
> Lista obecności oraz poprawiona lista założycieli, znajdują się do
podpisu w Kancelarii Adwokata Karola Orzechowskiego. Założyciele
Stowarzyszenia są proszeni o stawienie się w siedzibie Kancelarii Adwokata
Karola Orzechowskiego w celu złożenia podpisów na obydwóch listach do dnia
21 kwietnia 2016 roku. Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9:00 do 17:30. Podpisanie listy obecności oraz poprawionej
listy założycieli będzie możliwe również podczas spotkania edukacyjnego
grupy (ISC)2 Poland Chapter, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 roku
o godz. 18:00 w siedzibie firmy Trustwave, ale nie chciałbym zostawiać tego
na ostatnią chwilę.
>
>
>
> Wszystkie dokumenty w imieniu Stowarzyszenia wraz z pismem przewodnim
zostaną złożone do sądu w dniu 22 kwietnia 2016 roku.
>
>
>
> W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.
>
>
>
>
>
> Karol Orzechowski | adwokat
>
> m: +48 882 012 424
>
> e: karol.orzechowski w kols.pl
>
> KANCELARIA ORZECHOWSKI LEGAL SERVICES
>
> ul. Warecka 4/6 lok. 6, 00-040 Warszawa | www.kols.pl |
tel. +48 (22) 12 13 440 | fax +48 (22) 10 04 072
>
>
>
>
>
>
> --
> Pozdrawiam,
> Mateusz Pawłowski

Martin
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20160413/4dff5846/attachment.htm>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: 2016 04 11 Protokół.docx
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar: 27545 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20160413/4dff5846/attachment.docx>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: 2016 04 11 STATUT.DOCX
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar: 23429 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20160413/4dff5846/attachment-0001.docx>


Więcej informacji o liście isc2-pl